2016 Prayag Sangeet Samiti
Prayag Sangeet Samiti – sitar & bansuri jugalbandhi
March 16, 2016
Allahabad

Sitar: Rohan Dasgupta

Bansuri: Bhaskar Das

Tabla: Pt. Udhai Mazumdar

Mridangam: Guru Ragavendra