Atreya Concert – bansuri & sitar jugalbandhi

July 9, 2016
6:00 pm
Kolkata

Rohan Dasgupta -sitar

Bhaskar Das – flute

Pt. Parmil Chakrabarty – tabla

Shri Ankit Parikh – pakhavaj