Atreya Concert – bansuri & sitar jugalbandhi

September 17, 2016
Mumbai

Bhaskar Das – flute

Rohan Dasgupta – sitar

Pt. Udhai Mazumdar – tabla

Pt. Bhavani Shankar – pakhawaj